Menetelmiä kiertotalousopetukseen

Verkko-opetus:

Carpe Diem, opettajien yhteissuunnittelu-työkalu virtuaalitoteutuksiin

Carpe Diem suunnittelutyökalua voi käyttää jos aikoo toteuttaa opintojakson, moduulin tai koulutuksen opettajatiimissä. Ideana on luoda uutta, kehittää vanhaa ja muuttaa digitaaliseksi. Työkalu tuo yhteisöllisyyttä opettajatiimissä ja palautteen anto on tärkeää toisille opettajille.

Gilly Salmon – Carpe Diem – A team based approach to learning design

 

Uusi ulottuvuus:

LOOPA, Idéutveckling

LOOPA -menetelmä on ideoiden kehittämismenetemä, jossa lähtökohtana on aina asiakas. Tämä menetelmä sopii kaikkiin opetustilanteisiin, joissa päämääränä on kehittää jotain uutta, oli se sitten tuote tai palvelu. LOOPA -prosessia ei pysty viemään läpi yhdessä oppitunnissa, vaan se vaatii koko opintojakson.

Drivhuset Norden

Affärsutveckling enligt Drivhusets metod

 

Kiertotalous tutuksi: menetelmät valmiina käyttöön

Heurekan oppimateriaaleja opettajille

Oppimateriaali ja tehtäviä kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteista.

Tavoite: Kiertotalouden peruskäsitteiden ymmärtäminen ja käsitys siitä, kuinka omalla toiminnallaan voi vaikuttaa kestävän kehityksen puolesta.

Tilat, tarvikkeet ja kesto: Oppimateriaali sopii ääneen luettavaksi. Tehtävät ovat eri-ikäisille tarkoitettuja ja ne voi toteuttaa joko suullisesti tai kirjoittaen. Joihinkin tehtäviin tarvitaan Internet- yhteys.

Kestävän tulevaisuuden asialla – työpajaohjeet

 

Rumat farkut ja väärää rahaa -työpaja ja oppimateriaalit elinkaariajattelusta

Tavoite: Ymmärtää jätteen hyötykäytön perusajatus, elinkaariajattelun käsite sekä niiden yhteys kiertotalouteen. Heureka on suunnitellut työpajan yhdessä HSY:n kanssa. Työpaja on opettajien vapaassa käytössä.

Kenelle: Yläkoululaiset ja lukiolaiset, aikuiset

Kesto: 35min.

Ryhmäkoko: enintään n. 25 oppilasta + vetäjä

Yhteydet opetussuunnitelmaan: Ympäristö- ja luonnontiede, kemia

Rumat farkut ja väärää rahaa -työpaja ja oppimateriaalit elinkaariajattelusta

 

Circular classroom

Monipuolisesti valmista materiaalia kiertotalouden opettamiseen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Materiaalien kohderyhmä ovat peruskoulu- ja lukioikäiset, mutta muokkaamalla harjoituksia niistä saa “Kiertotalouden perusteet” tai esim. yhden tuotteen tai tuoteryhmän elinkaarta pohtivan kokonaisuuden. Toiminnallisia ja oivallukseen perustuvia metodeja. Vapaasti käytettävissä.

The Circular Classroom

 

Vinkkejä:

Sitran vinkit

Pelejä, retkiä, fiksuja tekoja, Sitran sivuilta löydät monta hyvää vinkkiä kiertotalousopetukseen. Vinkit ovat eri koulutusasteille suunnattuja, mutta monet helposti muunnettavissa oikeantasoisiksi.

Sitran vinkit

 

Kiertotalous tutuksi -alkeet

Kiertotalouskaupunki

Miten kiertotalouskylä tai kaupunki toimii? Pohtikaa yhdessä!

Kenelle: Yläkoululaiset ja lukiolaiset, aikuiset

Kesto: 35min – tai kauemminkin – tehtävää on helppo modifioida ja amk-tasolla vaativuutta pitää lisätä riippuen aiheen syvyydestä

Ryhmäkoko: joustava, esim. pienryhmissä

Kiertotalouskaupunki

 

Kiertotalouden teemat

Nopeasti toteutettava, vaatii perehtymistä ja valmistelua

Ideointitehtäviä kiertotalouden eri teemoihin:

 • Mihin asumiseen liittyvään ympäristätekoon voisit haastaa mukaan koko asuinpaikkakuntasi asukkaat?
 • Keksi liikeidea, joka perustuu tavaroiden käyttämiselle uuteen käyttötarkoitukseen
 • Voisiko tavaroita käyttää yhteisesti ja lainata tai vuokrata sen sijaan, että jokaisella on oma? Ideoi jokin uusi tavaran yhteiskäyttöpalvelu!
 • Päästä hetkeksi mielikuvituksesi vapaasti liikkeelle ja ideoi jokin tulevaisuuden fiksu liikkumisen ratkaisu luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseksi.
 • Antaisiko vähäisempi tavaroiden kulutus ihmisille aikaa tärkeämmille asioille? Mitä ne voisivat olla?
 • Ideoi kampanja tai mainos siitä, miten kasvisruoan suosiota voitaisiin edistää tai vaihtoehtoisesti hävikkiruoan syntymistä vähentää
 • Ideoi jokin liiketoiminta, jonka tarkoituksena olisi hyödyntää olemassa olevia tavaroita ja kuluttaa vain vähän luononvaroja. Muistatko omasta elämästäsi jonkin valinnan, jonka olet tehnyt ympäristön puolesta?

Kesto: 35 min tai kauemmin. Tehtävää on helppo modifioida ja AMK-tasolle vaativuutta pitää lisätä riippuen aiheen syvyydestä.

Toteutustapa: pienryhmätyöskentely tai post-it laput + learning cafe

Kiertotalouden teemana asuminen

 

Projektioppiminen

Menetelmiä kiertotalouden opettamiseen -opas

Turun, Lahden ja Tampereen ammattikorkeakouluissa kiertotaloutta on opetettu erilaisissa kiertotalousmoduuleissa muun muassa tutkimuspajojen ja innovaatioleirien kautta. Hyväksi todettuja menetelmiä ja kertynyttä osaamista on koottu yhteiseen oppaaseen. Oppaassa on ohjeet projektimuotoisten opintojen valmisteluun, toteutukseen, toimeksiantajayhteistyöhön ja arviointiin. Lisäksi oppaaseen on kerätty menetelmiä ideointivaiheeseen ja peruspaketti projektityössä tarvittavista pohjista.

Menetelmäopas on julkaistu sekä suomeksi että englanniksi. Lyhyet animaatiot jokaisesta menetelmästä löytyvät mm. täältä:   Miten kiertotaloutta voidaan opettaa?

Suomeksi: Menetelmiä kiertotalouden opettamiseen

Englanniksi: Methods for Circular Economy Teaching

 

Vinkkejä:

Fasilitointi

Oppaita ja aktivoivia menetelmiä fasilitoinnin tueksi

Oppaasta on hyötyä, kun etsit ohjeita fasilitointiin tai pohdit, minkälainen menetemä juuri sinun tarpeeseesi sopii. Opas sopii erilaisille yrityksille, organisaatioille, hankkeille ja opetustilanteisiin.

 

Uusi pedagoginen ulottuvuus:

Käänteinen opetus

Käänteinen oppiminen on oppimisideologia ja käänteinen opetus on opetusmenetelmä (Flipped Classroom) ja sopii opettajille, jotka haluavat muuttaa perinteistä oppimistilanneta tilanteeseen, joka ruokkii opiskelijan omaehtoista ja luontaista halua oppia. Käänteinen opetus sopii opettajille, jotka ovat valmiita siirtymään sivuun perinteisestä roolistaan. Perusideana on, ettei käytetä yhteistä aikaa tiedon siirtämiseen, vaan auttaa opiskelijaa tiedon soveltamisessa.

Flipped Learning

 

Systeemiajattelun edistäminen monitieteisissä ryhmissä

Tavoite: Systeemiajattelu on ymmärtämisen apuväline, jolla voidaan kuvata monimutkaisten järjestelmien vaikuttavia osia ja näiden toiminnan yhteistulosta. Systeemiajattelun avulla yritetään ymmärtää jonkin todellisen maailman osaa rakentamalla vuorovaikutusmalleja niistä asioista, jotka vaikuttavat tutkittavaan asiaan.

Kenelle: Korkeakouluopiskelijat

Kesto: Vähintään 1h, esitystavasta riippuen kauemmin – mahdollista laajentaa isommaksikin koknaisuudeksi.

Systeemiajattelu

 

Kiertotalous tutuksi:

Ellen MacArthurin Learning Hub

Videoita ja johdatusta kiertotalouteen erilaisten otsikoiden alla. Rekisteröitymällä saatavilla Action Learning Set Toolkit: Learning Resources

Circular Design Guide Educational Resource

Ellen MacArthur Foundationin copyright oikeuksilla olevia työpajoja ja canvaksia

Methods

Higher Education Resource

Ellen MacArthur Foundation copyright oikeuksilla olevia innovointimenetelmiä

 

Pelit ja pelillisyys

Kiertotalous pelillistettynä: In the Loop Games

Loop on pelikehittäjäyhteisö/yritys, joka tekee pelejä (serious game) kiertotalousosaamisen edistämiseksi. Pelejä on toistaiseksi kaksi (tilanne 28.11.2019). Pelien pedagogisena tavoitteena on esim. auttaa pelaajia ymmärtämään mitä kiertotalouteen siirtyminen tarkoittaa tai miten yrittäjä voi kehittää omaa liiketoimintaansa kiertotalouden suuntaan. Samalla opitaan esim. kriittisten resurssien problematiikkaa ja systeemistä ajattelua.

Pelit: In the Loop ja RISK & RACE.

Pelipaketit ovat maksullisia. Esim. In the Loop hinta on 625€. Hinnalla saa oikeuden paitsi pelilautaan myös peliin liittyviin tutoriaaleihin ja palveluihin. Hintalogiikkaa on avattu tähän vain alustavasti. Loopilta löytyy myös Podcast sarja (Getting in the Loop), jota voisi sisällyttää kuunneltavaksi TP3 oppimateriaaleihin. (Hitaita editoimattomia asiantuntijahaastatteluja, joista oppiakseen pitää keskittyä ja tehdä muistiinpanoja).

Creative commons lisensoituja materiaaleja (CC-BY-SA) saa tilattua: Coming together to create a circular economy ja sieltä saa oman linkin driveen: Introduction to Circular Economy

 

Circulab: Pelillisiä elementtejä ja canvaksia 

Materiaali pitää pyytää erikseen. Kouluttajakoulutus maksaa ja siihen pitänee osallistua paikan päällä jossain ulkomailla (myös Euroopassa).

Circula – kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Circula -pelissä luodaan kiertotalouteen liittyvää yritysideaa pelillisesti vaihe vaiheelta. Pelissä on pelinjohtaja (esim. opettaja) ja tiimejä. Yksi neljän opiskelijan tiimi rakentaa yhtä liiketoimintaideaa. Pelin aluksi käydään läpi kiertotalouden liiketoimintamalleja, joten ennakkotietoa ei välttämättä tarvita. Liikeideassa hyödynnetään pelaajien omia vahvuuksia ja osaamisia, jotka tunnistetaan ensin. Pelin loppun voi liittää vertaispalautteen tai -arvioinnin, jos tiimejä on useita. Peli sopii toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoille. Kaikki pelissä tarvittavat materiaalit ovat ladattavissa circula-fi -sivustolta, mutta kätevintä on tilata pelilauta ja tarvikkeet. Pelin minimikesto on noin 3 tuntia. Peliä ei ole suunniteltu pelattavaksi verkossa.

Circula -pelin ovat luoneet SYKLI, Nuori Yrittäjyys ry, Sakky ja Omnia.

 

RISK and RACE

FOSTER – ERM projektissa (VTT mukana) kehitetty pöytäpeli yrittäjyydestä, jossa keskitytään erityisesti raaka-aineisiin ja kiertotalouteen. Pelin tavoitteena on perehdyttää pelaaja raaka-aineisiin ja esitellä selviytymisstrategioita, kuten kierrätys, korvaaminen ja uudellenkäyttö. Pelaajien on johdettava yritystä ja koettava skenaariopohjaisen lähestymistavan avulla, kuinka ulkoisilla tekijöillä on vaikutusta esimerkiksi heidän kassavirtaansa ja kannattavuuteensa.

Peli on vaativa ja kestää useita tunteja. Peliä voi tiedustella VTT:ltä. LAB:ssa (Lahdessa) löytyy yksi peli.

 

IWAM -projektissa (Interactive Water Management) tuotettua vesihuoltoon liittyvää opetusmateriaalia. Rahoittaja EU Interreg Baltic Sea Region. WWTP -peli jätevedenpuhdistuksesta:  WWTP Game

 

Vinkkejä:

Verkko-opetus ja oppiminen

Timonen, P. 2018. Toimiva webinaari. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 51.

Toimiva webinaari -teoksessa perehdytään mm. webinaarien pedagogiseen käsikirjoittamiseen, annetaan vinkkejä webinaarimenetelmiin ja vinkkilista vetäjälle.

Toimiva webinaari

 

Vinkkejä:

Kehitä kokeillen

Kokeilemalla kehittäminen on lähestymistapa, jolla voidaan luoda uusia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa nopeasti, ketterästi ja käyttäjälähtöisesti. Kehitä kokeillen on käytännönläheinen opas siihen, miten kokeiluja voidaan lähteä tavoittelemaan. Lotta Hassin, Sami Pajun ja Reetta Mailan kirjoittama, ja Talentyumin julkaisema kirja on tilattavissa paperisena ja sähköisenä. Kirjassa esitellyt työkalut ovat saatavilla vapaasti kehitakokeillen.fi -sivustolta.

 

Coaching työkalut

Coaching työkaluja voi soveltaa myös kiertotaloutta opetettaessa. Erityisesti coachaavat kysymykset voivat olla hyödyllisiä. Likeistä löytyvät oppaat on laadittu yrittäjämäisen asenteen tukemiseksi toisella asteella. Niitä on sovellettu esim. nuorten yrittäjäksi ohjaamisessa Haaga-Helian StartUp Schoolissa.

Opas englanniksi

Opas suomeksi

 

KiertotalousAMK hankkeen omat menetelmälliset kokeilut

 • kolmen AMKn yhteinen Hachaton/bootcamp käyttäen etäyhteyttä (Novia, HH, Savonia)
 • toimeksianto: kiertotaloustapausten kerääminen hankkeen case -pohjaan, tavoite opettaa kiertotalouden perusteita yhden alan (toimeksianto alakohtainen) näkökulmasta
 • Tulossa 2020 10-15 op kesäopintokokonaisuus, jossa HAMKin biotalouden opiskelijat (15op) ja HH liiketalouden opiskelijat (5-10op) oppivat kiertotaloudesta monialaisesti
 • Omakätiset muistiinpanot ajankäytön, oppimisen ja ajattelun kypsyyden evidenssiä.