Kiertotalous-AMK ja KiertotalousAMK

lue lisää

Kiertotalous-AMK on vuosien 2022-2023 työvaihe yhteistyössä.

Hankkeen tavoitteena on synnyttää kansallinen kiertotaloutta edistävä toimintamalli yhdessä Suomen ammattikorkeakouluverkoston kanssa. Turun, Lapin ja LAB-ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet edistämään suomalaisten ammattikorkeakoulujen yhteiskehittämistä, jossa tuetaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia saada matalan kynnyksen tukea toimintojensa kehittämiseen kohti kiertotaloutta. Toteutuksissa huomioidaan ammattikorkeakoulujen aluekehitysrooli, johon liittyy tiivis yhteistyö eri sidosryhmien (yritykset, kunnat, kaupungit, yritystoiminnan tukipalvelut, verkostot) kanssa. Hankkeen aikana toimintojen yhteiskehittämisessä tunnistetaan kiertotalouden edistämiseen sitoutuneet AMKit, ja pyritään tunnistamaan näiden AMKien alueelliset vahvuudet, profilaatiot ja asiantuntijat palvelemaan alueellista ja valtakunnallista kehittämistyötä vihreässä siirtymässä.

Toimintamallin kehitysvaiheessa huomioidaan verkostossa tunnistetut hyvät käytänteet, joita voidaan käyttää lisättäessä yritysten tietoisuutta ja osaamista kiertotalouden mahdollisuuksista ja erilaisista verkostoista.  Toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä Kiertotalous-Suomi verkoston ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa Sitra.

Pohjalla 2022 alkaneessa työvaiheessa on vuosien 2018-2022 työ OKM-rahoitteisessa KiertotalousAMK-hankkeessa.

 

KiertotalousAMK-hanke oli vuosien 2018-20220 työvaihe yhteistyössä.

Tarkoitus oli uudistaa monialaista ammattikorkeakouluopetusta laadukkaammaksi ja avoimemmaksi edistämällä kiertotalousosaamista ja yhteistyötä ammattikorkeakouluissa korostaen kansainvälisyyttä. Suunnittelussa ja pilotoinnissa käytettiin Teollisuus 4.0 -ajattelu- ja -toimintamalleja. KiertotalousAMK kehitti oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntämällä mukana olevien 19 ammattikorkeakoulun vahvuuksia. Oppimisympäristöjen toimivuutta testattiin ammattikorkeakoulujen eri osaamisalojen kiertotalousopinnoissa. Uudenlaisen yhteistyön kokemukset ja hyvät käytänteet saatettiin pysyväksi osaksi AMK-kenttää, ja samalla vakiinnutettiinn kiertotalousnäkökulmat osaksi opintosuunnitelmia.

Tavoitteina oli:

 • parantaa koulutuksen, ohjauksen, opetuksen ja oppimisen laatua
 • lisätä kiertotalouden opetustarjontaa
 • lisätä oppilaitosten henkilökunnan kiertotalousosaamista
 • kehittää ja uudistaa opetusmenetelmiä
 • kehittää ja pilotoida oppimisympäristöjä yhteistyössä yritysten kanssa
 • lisätä ammattikorkeakoulujen kansainvälistä houkuttavuutta ja osaamisen vientiä kehittämällä erikielisiä kiertotalouden opintoja
 • määrittää ja sopia yhteisiä toimintakonsepteja sekä eri ammattikorkeakoulujen että yritysten ja ammattikorkeakoulujen välille
 • lisätä ja vakiinnuttaa yritysyhteistyötä, ammattikorkeakoulujen välistä avoimuutta ja yhteistyötä ja ammattikorkeakoulujen vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa
 • vahvistaa opiskelijan roolia opetuksessa ja osaamisen kehittämisessä
 • edistää kiertotalouden osaamista eri alueilla viestinnän ja opetuksen kehittämisen kautta

KiertotalousAMK toteutettiin viiden työpaketin kautta

 • TP0 Hallinto, vetäjänä Lapin AMK
 • TP1 Menetelmällinen kehittäminen, Seinäjoen AMK
 • TP2 Yhteiset oppimisympäristöt, Turun AMK
 • TP3 Osaamisperustaiset opintosisällöt, Lahden AMK (nykyinen LAB)
 • TP4 Yhteiset toimintakonseptit, Haaga-Helia

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke.