LAMKissa etsitään ratkaisuja kiertotalouden haasteisiin

09.09.2019
Kuva: Oona Rouhiainen

Kiertotalous tuli rytinällä LAMKiin vuonna 2016, kun ensimmäinen kiertotalousväylä-opintojakso alkoi. Edellisenä vuona käynnistyi ensimmäinen virallinen kiertotalousprojekti REISKA. Syksyllä 2017 entinen Elinvoimainen ympäristö TKI-painoala muuttui Kiertotalouden ratkaisut -painoalaksi. Nykyään kiertotaloustietämystä yritetään viedä enenevässä määrin myös muille kuin ympäristöalalle. Vaikka kiertotalous terminä onkin uusi, saman tyyppisiä projekteja ja koulutusta on ollut LAMKissa jo paljon pidempään.

Kiertotalous LAMKissa

Kiertotalouden ratkaisut on yksi Lahden ammattikorkeakoulun neljästä painoalasta. Painoala on jaettu neljään erilaiseen teemaan: resurssitehokkuus, teknologiaratkaisut, kestävä ympäristö ja digitaaliset ratkaisut. Käynnissä olevia projekteja on noin 25 ja niissä työskentelee 30 kiertotalouden asiantuntijaa. Vuonna 2018 projektit saivat ulkoista rahoitusta noin 1,5 miljoonaa euroa kymmenestä eri rahoitusohjelmasta.

Tällä hetkellä käynnissä olevissa projekteissa esimerkiksi kehitetään tutkimuskäyttöön sopivaa muovien pesu- ja kierrätyslinjastoa, suunnitellaan ja toteutetaan asukkaan päästökauppa sekä kehitetään ja pilotoidaan uudenlaista materiaalikatselmusta. Lisäksi projekteissa kehitetään kiertotalousopetusta oppilaitoksissa eri näkökulmista. Kansainvälisissä projekteissa jaetaan biokiertotalouden hyviä käytänteitä, kehitetään Itämeren alueen jätevedenpuhdistuksen resurssitehokkuutta ja edistetään kestävää sanitaatiota Ghanassa. Projektien erilaisuudesta voikin päätellä, kuinka laaja ala kiertotalous oikeastaan onkaan.

Projektit mukana opetuksessa

LAMKissa toimivat energia- ja ympäristötekniikan sekä yhdyskuntasuunnittelun koulutusohjelmat ovat vahvasti linkittyneet Kiertotalouden ratkaisut -painoalaan. Lisäksi on olemassa kaksi ylempään ammattikorkeakoultutkintoon tähtäävää yhdyskuntasuunnittelun koulutusohjelmaa: kestävä kaupunkiympäristö ja kansainvälinen Master in Urban Climate and Sustainability. Ympäristöalan koulutuksissa opiskelee yhteensä 300 opiskelijaa.

TKI-projektit toimivat usein toimeksiantajina opiskelijoiden projektikursseilla. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoihin kuuluva työharjoittelu projekteissa. Projektit tarjoavat useita opinnäytetyön aiheita opiskelijoille, jolloin opinnäytetyön ohjaa yleensä projektissa asiantuntijana toimiva opettaja. Hyviä esimerkkejä opiskelijoiden TKI-projekteille tekemistä projekteista löytyy kiertotalousväylältä. Väylä on kaikille opiskelijoille avoin kiertotalousopintojen kokonaisuus, jossa tehdään projektityötä monialaisissa opiskelijaryhmissä. Tässä esimerkki eräästä opiskelijaprojektista, joka liittyi REISKA -projektiin: Ryysyistä rikkauksiin – onko tekstiilijäte tutkimisen arvoista?

Minulla on omia kokemuksia projektien integroinnista opetukseen sekä opiskelijan että proejktisuunnittelijan näkökulmasta. Valmistuin LAMKista energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmasta keväällä 2018. Opiskeluaikanani osallistuin moneen TKI-projektiin eri opintojaksoilla. Tein harjoitteluni jo päättyneessä Kiertoliike -projektissa, joka myös auttoi minua saamaan haluamani opinnäytetyön aiheen ja osti lisenssin työn tekemiseen vaadittavaan mallinnusohjelmaan. Valmistuttuani päädyin töihin samaiseen projektiin.

Projektisuunnittelijan näkökulmasta projektien integrointi opetukseen tuo lisäarvoa, koska opiskelijat ehtivät perehtymään asioihin, joihin projektin työntekijöillä ei välttämättä ole aikaa paneutua. Samalla opiskelijat yleensä joutuvat paneutumaan projektin aiheeseen ja voivat tuoda mukanaan uutta ja tuoretta näkökulmaa. Itse esimerkiksi kirjoittelin paljon paremmin tällaisia blogitekstejä työharjoitteluni aikana, kun en ollut vielä imenyt itseeni kaikkea hankejargonia. Lisäksi opiskelijoilla voi olla erilaisia projektin kannalta hyödyllisiä taitoja esimerkiksi harrastusten tai työelämän kautta.

Kirjoittaja: Projektisuunnittelija Anni Orola, Lahden ammattikorkeakoulu