KiertotalousAMK-hanke esillä Arenen koulutusvaliokunnassa

08.10.2019
www.arene.fi

Kestävä kehitys ja kiertotalous ovat yhä merkittävämpiä osia organisaatioiden laatutyöstä. Myös ammattikorkeakoulujen tulee olla mukana tässä trendissä. Ammattikorkeakoulut voivat tukea erilaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja kampuksilla. Kiertotalous on muutakin kuin kierrättämistä ja liiketoimintamalleihin kuuluu tämän lisäksi tuote-elinkaaren pidentäminen, tuote palveluna, alustatalous ja uusiutuvuus. Tällä hetkellä ympäristölaatutyö on ammattikorkeakouluissa kirjavaa, sillä aikaisempien selvitysten perusteella käytössä on vaihtelevia ympäristölaatujärjestelmiä tai ne puuttuvat joltain osin jopa kokonaan. Ympäristölaatujärjestelmiin kuuluminen on tärkeää, sillä korkeakouluopiskelijat ovat yhä ympäristötietoisempia ja he tekevät päätöksiä opiskelupaikoista myös vastuukysymysten kautta.

KiertotalousAMK -hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä kiertotalouden tuomiseksi osaksi ammattikorkeakoulun toimintaa. Hankkeessa on päätetty, että kiertotalous tulisi näkyä myös jokaisen ammattikorkeakoulun ympäristölaatutyössä. Tästä syystä hankkeessa ideoidaan ja kerätään erilaisia käytännön toimia kiertotalouden edistämiseksi ja niitä on myös työstetty lisää Sitra Kiertotalouden liiketoimintamallien pohjalta (esim. https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/ )

Arenen kannanottoa odotetaan

Ammattikorkeakoulujen ympäristölaatutyö otettiin esille myös Arenen (ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) koulutusvaliokunnan kokouksessa syyskuun 2019 alussa. Työhön halutaan Arenen kannanottoa, jotta kiertotalous näkyisi paremmin ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ohjelmissa. Hankkeessa halutaan, että kaikki ammattikorkeakoulut sitoutuvat ohjelmien kehittämiseen ja uudistamistyöhön. Toisaalta hankkeen kautta halutaan selvittää Arenen vaikuttamismahdollisuuksia eli voiko Arene antaa toiminnalle ylemmän tason hyväksynnän ja suuntaviivoja. MIkäli Arene sitoutuu yhteisin tavoitteisiin, tuloksia on mahdollista saavuttaa myös yksittäisissä ammattikorkeakouluissa. Hanketulosten ei toivota jäävän pelkkien puheiden tasolle, joten halutaan selvittää myös voisiko ympäristölaatutyö olla tulevaisuudessa osa AMKien tulosmittareita.

Suomalaisten  korkeakoulujen kiertotalouden edelläkävijyys voisi saada aikaan myös kansainvälistä näkyvyyttä ja lisäisi korkeakoulujen kilpailukykyä. Tässä vaiheessa odotamme Arenen kannanottoa ja sitä, kuinka asiassa edetään. Ympäristölaatutyö voisi olla helppoa aloittaa yksittäisissä ammattikorkeakouluissa esimerkiksi ympäristötyöryhmien kautta.

Kari Laasasenaho, SeAMK Ruoka

Nina Kokkonen, HAMK Biotalous